Tính đến hết tháng 3/2009 có khoảng 25 trong tổng số 40 nhà máy đường phải phải dừng sản xuất bởi nguồn nguyên liệu hạn chế.