(VTC News) - Đáng ra đây đã là một buổi tối tuyệt vời, thật đáng tiếc.

Cầm Thanh (funnyplace.org)