Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM công bố chính thức triển khai các chỉ số Tổng thu nhập thuộc bộ chỉ số HOSE-Index vào ngày 27/07/2015 như sau:

Ch s
tng thu nhp

VN30 TRI

VNMidcap TRI

VNSmallcap TRI

VN100 TRI

VNAllshare TRI

Tần suất
tính toán

Cuối ngày giao dịch (1 lần/ngày)

Ngày cơ sở

24/07/2015

Giá trị cơ sở

657.97

689.67

659.75

604.21

607.18

HOSE