TTO - Điều 11 của Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa được ông Trần Đắc Sinh - Tổng giám đốc Sở GDCK TP.HCM ký quyết định sửa đổi. Theo đó, các tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ làm thủ tục đăng ký niêm yết tại điều 10, chương III (Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE) sẽ phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung.