(CafeF) - HSBC sẽ sử dụng nguồn vốn nội bộ để đáp ứng những yêu cầu tỷ lệ vốn cấp 1 cho chi nhánh ở Anh và không sử dụng nguồn vốn từ kế hoạch hỗ trợ của chính phủ.