Số phận của mạng 092 vẫn chưa có hồi kết thì thông tin mạng CDMA EVN Telecom (096) có thể sẽ sáp nhập thêm mạng 092 đã làm hâm nóng thị trường mạng di động VN.