CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV) thông báo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty.

*Tên người thực hiện giao dịch: Trần Minh Huy *Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: HTV *Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang sở hữu: 5,000 cp *Chức vụ người đại diện hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 cp *Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP *Mục đích giao dịch: Cân đối tài chính *Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến 19/12/2009