(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 1/1/2014 theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, thì được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN với mức 20% và mức thuế này giảm còn 17% từ 1/1/2016.

Tổ chức này còn được miễn thuế TNDN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên, kể từ khi tổ chức tài chính vi mô có thu nhập chịu thuế từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô.