Hội thảo Thị trường Vốn và Tài chính Việt Nam 2008 sẽ được Bộ Tài chính Việt Nam và Euro Events đồng tổ chức ngày  23-24/01/2008 tại Hà Nội.