Tên chứng khoán: CTCP Tasco Mã chứng khoán: HUT Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 8.000.000 cổ phiếu Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 80.000.000.000 đồng Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 13.500.000 Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 135.000.000.000 đồng.