1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Hoa 2. Mã chứng khoán giao dịch: HUT 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.200 CP 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phạm Văn Lương 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Bố 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 142.226 CP 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 5.200 CP 9. Số lượng cổ phiếu đã (bán): 0 CP 10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi (bán): 10.200 CP 11. Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: từ ngày 25/3/2010 đến ngày 25/5/2010