Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã quyết định cho Việt Nam vay 35 triệu USD nhằm cải thiện môi trường đầu tư khu vực nông thôn nghèo.