(HNMO)- Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã thiết lập cơ chế tài chính khẩn cấp nhằm giúp các nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu.