Theo nội dung Biên bản Ghi nhớ “Công nghệ Thông tin cho Giáo dục” ký giưãBộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Intel, các hoạt động hợp tác đã được tiến hành. Trong năm 2008, Intel sẽ tiếp tục tài trợ 900 chiếc máy tính cho ngành giáo dục Việt Nam.