Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện thiện chí của ông Olmert nhằm đáp ứng những yêu cầu chính của Palestine trong đàm phán hòa bình