(AutoNet)- Israel sẽ nhập khẩu xe hơi Trung Quốc, thông qua công ty David Lubinski Ltd.