Một mô hình đào tạo công nghệ thông tin (IT) dành cho người khuyết tật đã được mang từ Mỹ về Việt Nam bởi một Việt kiều nặng lòng với quê hương.