Doanh thu giảm, hoạt động tài chính lỗ khiến lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm tới 74% so với cùng kỳ, đạt gần 74 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư công nghiệp Tân Tạo, mã ITA , công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011 hợp nhất.

Doanh thu thuần quý III đạt gần 82 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, nhờ tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 64%, đạt gần 45 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính quý này lỗ tới 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 8,5 tỷ đồng. Hoạt động tài chính lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao.

Trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế quý III giảm 80% so với cùng kỳ đạt 18,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, xuống 327 tỷ đồng. Hoạt động tài chính lỗ 61 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 123 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm tới 74% xuống còn 73,67 tỷ đồng. So với trước hợp nhất, lợi nhuận sau thuế tăng gần 50%.

Năm nay, ITA đặt kế hoạch hợp nhất cả năm là 3.128 tỷ đồng doanh thu và 686 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy 9 tháng, công ty mới hoàn thành 10,5% kế hoạch doanh thu và 10,7% kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: HSX

Chi tiết báo cáo xem tại đây

Nguồn DVT.vn/HSX