CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) thông báo việc cổ đông nội bộ công ty đăng ký bán cổ phiếu đang nắm giữ.

+ Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Phong + Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV Hội đồng Quản trị + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37,768 cổ phiếu. + Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 37,000 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 768 cổ phiếu. + Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. + Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 19/10/2009 đến 16/12/2009.