Thông báo giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (MCK: ITC).

Người thực hiện giao dịch: Đặng Xuân Hiến Mã chứng khoán: MCV Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.016 CP Số lượng đăng ký mua: 50.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 78.016 cổ phiếu Mục đích thực hiện: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 01/04/2010 đến 31/05/2010.