(CafeF) - Ngày 16/3/2008, JP Morgan Chase thông báo đã thỏa thuận mua lại ngân hàng Bear Stearns với giá 240 triêụUSD.