Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo, ngày 25/12/2015, CTCP KCN Nam Tân Uyên (NTC) sẽ thực hiện chi trả cổ tức 2015 bằng tiền với tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng). Ngày GDKHQ nhận cổ tức là 10/12/2015./.