CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 200% năm 2015. Cụ thể, ngày GDKHQ dự kiến là 11/08, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 21/08.