CTCP Kinh Đô xin gia hạn nộp BCTC Công ty Mẹ Q1-2010 với nội dung đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: KDC: Gia hạn nộp BCTC Công ty Mẹ Q1-2010