QĐND - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 217/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam là quốc gia có biển, do đó việc phát triển ngành vận tải biển, đóng tàu có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm, chỉ đạo phát triển ngành hàng hải, trong đó có Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Việc tiếp tục củng cố và phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Trong giai đoạn vừa qua, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã bám sát định hướng đầu tư phát triển, tập trung xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn thách thức, bảo đảm ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Tuy nhiên, trong thời gian qua, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp để khắc phục, mà nguyên nhân chủ yếu là nội bộ mất đoàn kết và sai phạm, tiêu cực trong quản lý sản xuất kinh doanh; đặc biệt, lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật về đầu tư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam, gây thiệt hại về kinh tế, mất lòng tin của xã hội.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng tình hình tài chính của Tổng công ty; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về Đề án tái cơ cấu Vinalines, Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty cần thực hiện tái cơ cấu để mạnh hơn, tập trung vào 3 nhóm kinh doanh chính, đó là: Vận tải biển, cảng biển và dịch vụ; tính toán cụ thể, xác định quy mô hợp lý đối với từng nhóm phù hợp với điều kiện của Tổng công ty và thị trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinalines tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu Vinalines.

Minh Nguyệt