Kết quả cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Áo cho thấy đảng Xã hội dân chủ (SP) theo đường lối cánh tả cầm quyền đã chiếm được 29,7% số phiếu ủng hộ, giành thắng lợi trước đảng Nhân dân (VP) theo đường lối bảo thủ với 25,6% số phiếu