Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nhà nước của CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội:

Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) - Đại diện phần vốn Nhà nước Tên người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Thi Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : CT HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: KHA Số lượng cổ phiếu người có liên quan tại tổ chức niêm yết nắm giữ: 20.533 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.688.287 CP (19,04%) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 840.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch : 3.528.287 CP (24,99%) Mục đích giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 02/06/2010 đến ngày 02/08/2010