Xuyên suốt cuộc triển lãm là câu chuyện về cuộc sống, nghề nghiệp của những người bán hàng rong, là những đóng góp của họ đối với gia đình, xã hội; những khó khăn họ phải đối mặt….