Đó là ông ông Đinh Hải Dương, trưởng thôn 15, xã Đắk Rông, tỉnh Đắk Nông.