Gần 20 tham luận được gửi tới hội thảo Phật giáo với văn hóa xã hội Việt Nam đã đề cập đến nhiều góc cạnh của văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng cũng như những biến thể của nó do tác động từ những yếu tố văn hóa, xã hội, chính trị của đất nước.