(HNM) - Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, TP hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2009. Thuế TNDN phải nộp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Cụ thể: đối với dịch vụ là 5%; kinh doanh hàng hóa 1%; hoạt động khác 2%. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp thuộc diện áp dụng ưu đãi thuế TNDN để được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định; khi áp dụng ưu đãi thuế TNDN không áp dụng tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu nêu trên. Tổng cục Thuế cũng quy định rõ những khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ được khấu trừ khi quyết toán thuế TNDN...