Công văn số 3956/TCT-CS ngày 26-9-2007 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đối với nguyên vật liệu không sử dụng.

small_4485.jpg Tại điểm 3.27, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12-12-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng đó”. Tại điểm 1.2c, mục III, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho”. Căn cứ quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp sản xuất, chế biến hải sản xuất khẩu mua nguyên liệu là hải sản chưa qua chế biến nhập kho nhưng qua nhiều năm, số nguyên liệu này không được đưa vào sản xuất; đến khi hư hỏng, quá hạn, doanh nghiệp bán phế liệu thu hồi thì phế liệu thu hồi bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; thuế GTGT đầu vào của số nguyên liệu này được khấu trừ toàn bộ