Em ghét nhất cái điệp khúc mẹ bảo của anh. Tại sao lúc nào anh cũng Mẹ bảo cái này, mẹ bảo cái kia. Mẹ có ở với chúng ta đâu mà lúc nào an cũng bảo chúng ta phải làm cái này, cái kia? Mà nếu mẹ có ở với chúng ta thì ...