Hanoinet - Sếp Quân định bấm nút tắt điện thoại thì tin nhắn thứ hai dội về.