[Kênh14] - Tiền bạc trong tình iu là một vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên có nhiều nàng lại dựa vào đó để "phân cấp" tình iu. Ví dày yêu nhiều, vì mỏng thì... yêu ít.