Trong những năm qua, xu hướng chung cho thấy, khi có nhu cầu cần người bảo vệ, hầu hết các doanh nghiệp đều hợp đồng với các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ (KDDVBV) để thuê vệ sĩ vì như thế sẽ thuận tiện về nhiều mặt.