Sinh tiền, Từ Hy Thái hậu rất yêu thích các loại đồ vàng ngọc, trân châu, mã não, đá quý... Sau khi chết, đồ bồi táng trong quan tài của bà là cả một kho vàng bạc châu báu.