Trường Đại học Ngoại Thương tuyển sinh khóa học: Pháp luật và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp.