Giadinh.net - Đó là con số ước đoán của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) ...