Một người mới đến thuê nhà nói với bà chủ:

- Anh khỏi lo! Tôi thì chẳng bao giờ phải khóc, vì tôi thu tiền nhà ngay từ đầu. Đức Ngọc (st)