Nhiều khi ta cứ cố rung lắc để dỗ trẻ nín khóc mà không biết rằng điều đó có thể gây ra những tổn thương não vĩnh viễn ở trẻ