Kim Chi bảo mình chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ mong luôn sống cạnh chồng con và giữ gìn hạnh phúc.