(Nhân đọc bài “Quảng Nam: Thêm chuyện vòi tiền của “chánh án đánh dân”” Pháp Luật TP.HCM ngày 26-9)