(VEN) - Một số công ty châu Á đã tranh thủ được khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ để thu hút nguồn nhân lực và phát triển những dòng sản phẩm mới.