Theo dự thảo Nghị định tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng do Bộ LĐTB-XH vừa hoàn thiện để trình Chính phủ, Nhà nước khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng.