Hàng dệt may Việt Nam đã có tên trên thị trường thế giới với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm hơn 5 tỷ USD. Nhưng ở thị trường trong nước, nó lại đang bị cạnh tranh dữ dội. Ở thị trường nông thôn, hàng dệt may bị hàng Trung Quốc cạnh tranh. Còn ở thành thị, nhóm hàng cao cấp thuộc về các thương hiệu nước ngoài.