Ngày 9/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1949/VPCP-V.I ngày 27/3/2008 và số 3312/VPCP-KNTN ngày 21/5/2008 về xử lý sau thanh tra Dự án Thoát nước và Vệ sinh thành phố Đà Nẵng.