"Chảy máu chất xám, quy hoạch cán bộ, cơ chế cử cán bộ trẻ đi đào tạo nước ngoài..." là những vấn đề nóng đặt lên bàn Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ trong buổi đối thoại chiều nay (26/3) giữa ông Huệ và các kiểm toán viên trẻ.