(VEN) - Lễ ký kết đã được diễn ra ngày tại Hà Nội. Đây là thỏa thuận hợp tác quan trọng lần đầu tiên của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với một tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động kiểm toán nhà nước tại Việt Nam.