Tổng cục Hải quan cho biết, việc XNK phế liệu từ khu phi thuế quan vào nội địa thực hiện theo Thông tư 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.